Triversitae Astrologue
Motto Triversitae Astrologue:

Přihlášení

Login:

Heslo:


Trvalé přihlášení

Novinky

Školní řád

Školní řád vychází z platných právních norem, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a z Listiny základních práv a svobod. Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu zavazuje plnit všechny zásady stanovené tímto řádem.

1)Základní práva a povinnosti žáků

1.a)Žáci mají právo:

 1. na vzdělání
 2. vyjadřovat se k podstatným skutečnostem, které se týkají jejich vzdělávání
 3. svobodně ukončit svoji bídnou existenci, avšak mimo areál triversity

1.b)Žáci mají povinnost:

 1. plnit pokyny pracovníků školy
 2. řádně omlouvat svoji nepřítomnost
 3. informovat školu o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 4. oznamovat škole všechny další skutečnosti, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání nebo na bezpečnost žáků

2)Chování ve škole

 1. Žák chodí do školy slušně a přiměřeně oblečen a čistě upraven.
 2. Žák se chová slušně a přátelsky ke spolužákům, v jednání s pracovníky školy vystupuje slušně, zdraví všechny pracovníky a návštěvníky školy. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se považují v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. za závažné porušení školního řádu.
 3. Žák dbá na dodržování bezpečnostních předpisů a řádů specializovaných učeben, aby neohrožoval zdraví a bezpečnost sebe i ostatních. Zejména při laboratorních a praktických cvičeních dodržuje protipožární opatření a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 4. Žák chrání majetek školy. Každé poškození majetku neprodleně hlásí pracovníku školy. Při svévolném poškození majetku je viník povinen uhradit škodu.
 5. V hodinách žák sleduje výuku a neruší ostatní spolužáky.
 6. Žák nenapovídá, neopisuje a nepoužívá nedovolených pomůcek při ověřování znalostí.

3)Žákům je výslovně zakázáno:

 1. kouřit v prostorách školy, na chodníku před vchodem do školy a mimo školu při činnostech organizovaných školou
 2. požívat a do školy přinášet alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky
 3. ponižovat ostatní žáky a fyzicky jim ubližovat

Porušování školního řádu povede ke kázeňským postihům, případně až k vyloučení ze studia.

2011 | Made by Jirka Setnička